Search This Blog

Tuesday, December 13, 2011

Што е директна, а што репрезентативна демократија..?

Под директна демократија се подразбира систем во кој граѓаните одлучуваат за секоја поголема политичка одлука. Буквално, во овој вид демократија нема ниту посредници, ниту претставници. Често директната демократија е поврзана со помалите заедници.
Денес може да се забележи ограничен тип на директна демократија во некои од Швајцарските кантони и некои помали организации во Нова Англија. Тоа се всушност, заедници со помалку од 10 000 гласачи. 
Во модерните демократски општества, директната демократија се вклучува преку референдуми, иницијативи и повторни избори, затоа што директната демократија многу тешко функционира ако има големо гласачко тело.
Додека пак, репрезентативната демократија подразбира избор на владини претставници од страна на луѓето, кои потоа ги застапуваат нивните интереси, но не секогаш во согласност со нивните желби. За разлика од директната, тука постојат посредници, а она што ја поврзува со директната демократија е референдумот, кој претставува општа согласност на граѓаните.

No comments:

Post a Comment