Search This Blog

Tuesday, November 29, 2011

УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА


Универзалната декларација за човекови права е донесена на 10 декември 1948 година, од страна на Генералното собрание на Обединетите Нации, во палатата Шејот, Париз. Декларацијата е составена од 30 члена, елаборирани во меѓународни договори, регионални инструменти за човекови права, национални устави и закони. До појава на декларацијата довеле лошите искуства од Втората светска војна и е првото изразување и изјаснување на права кои ги имаат сите човечки суштества, на глобално ниво.
Интересен податок е што на тогашното гласање за донесување на декларацијата немало ниту еден глас против, 48 биле за, а 8 воздржани меѓу кои и тогашна Југославија!
Всушност, оваа декларација е од големо значење за сите народи во светот, како доказ за универзално признавање, почитување и применување на сите човекови права. Еднакви правила за сите без разлика на верска, национална, етничка, расна припадност. Така, Универзалната декларација претставува и основа за сѐ повеќе меѓународни договори, државни закони и регионални, национални и субнационални институции коишто ги штитат и промовираат човековите права. Секоја година на 10 декември се одбележува Денот на човековите права или уште се нарекува Меѓународен ден на човековите права, со значајна меѓународна комеморација.

Во продолжение прикажани се неколку члена од декларацијата :

Член 1
Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност.
Член 2
Сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се : раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.
Член 3
Секој има право на живот, слобода и сигурност.
Член 4
Никој нема да биде роб или потчинет; ропството и трговијата со робови ќе бидат забранети во сите нивни форми.
Член 5
Никој нема да биде подложен на тортура или на суров, нехуман или понижувачки третман или казна.

Што мислите? Дали доволно се почитуваат човековите права и слободи во денешно време и конкретно во Македонија? Коментирајте...

No comments:

Post a Comment