Search This Blog

Wednesday, November 23, 2011

Демократија - поим и суштина

„ Сите човекови суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинството и правата. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност “ - Член 1 од Универзалната декларација за човекови права

     Демократијата, како поим кој потекнува од двата грчки збора „демос“ – што значи народ, и „кратос“ – што значи владеење, претставува облик на власт  која му припаѓа на народот, односно, самата држава чија основа е демократијата е уредена со слободен изборен систем. Всушност, кај ваквиот облик на владеење, сите државни одлуки се спроведуваат директно или индиректно од страна на мнозинството на жителите во државата, преку праведен и фер изборен процес.
    Кога сево ова би било застапено во конкретна држава, таа би се нарекувала демократска, а денес тој епитет го имаат повеќето од земјите во светот. Овој облик на владеење е актуелен и е системот кон кој се стремат речиси сите држави. Како модерен систем на владеење, кој им овозможува рамноправност на граѓаните и слобода на изразување, наидува на позитивни мислења од страна на многу експерти, а исто така и од страна на граѓаните. Можностите кои ги нуди развиената демократија, се несомнено одлика на едно модерно, развиено и еднакво општество.

Под темели на демократијата се подразбираат :

§  сувереност на народот
§  власт заснована врз согласноста на владеаните
§  владеење на мнозинството
§  права на малцинствата
§  гаранции за основните човекови права
§  слободни и праведни избори
§  еднаквост пред законот
§  соодветна законска постапка
§  уставни ограничувања на власта
§  општествен, економски и политички плурализам
§  вредности на толеранција, прагматизам, соработка и компромис

No comments:

Post a Comment